§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego sklepmyjni.pl

2. Właścicielem Sklepu jest ABOX system Polska sp. z o. o. wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. NIP: PL5222927668, REGON: 141963048. Adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ABOX system Polska sp. z o. o., ul. Poprzeczna 17 05-083 Wierzbin. Numer BDO: 000430489

3. Dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej: kontakt@sklepmyjni.pl; tel. 660507331, (dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16.30 (opłata zgodna z taryfą operatora).

4. W Sklepie internetowym można założyć indywidualne Konto, złożyć Zamówienie korzystając z formularza, zapisać się na Newsletter .

5. Sklep prowadzi sprzedaż dla Klientów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Umowa sprzedaży zawierana w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

7. Regulamin jest dostępny dla Klientów pod adresem: ul. Poprzeczna 17 05-083 Wierzbin.

§2 Definicje

1. Klient/Usługobiorca – Pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.

2. Kodeks cywilny (k.c) - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. , poz. 121 z póżn. zm).

3. Kodeks postępowania cywilnego (k.p.c.) – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 101 z póżn. zm.).

4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Koszyk - elektroniczna funkcja (hiperłącze) w Sklepie internetowym, która umożliwia Klientowi wybranie Towaru z oferty Sklepu i zgromadzenie go w jednym miejscu.

6. Newsletter - bezpłatna informacja handlowa w formie elektronicznej przesyłana Usługobiorcy po wcześniejszym wyrażeniu zgody na jej otrzymywanie.

7. Platforma ODR - interaktywna strona internetowa, która umożliwia bezpłatny dostęp do pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą w krajach unijnych.

8. Regulamin - niniejszy Regulamin sporządzony na podstawie :

9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz.Urz.UE L 165 z dnia 18 czerwca 2013 r.).

10. Sklep internetowy/Sklep – sklep internetowy Usługodawcy dostępny na stronie internetowej: www.sklepmyjni.pl za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie.

11. Strona Serwisu – każda strona bądź podstrona znajdująca się pod adresem : www.sklepmyjni.pl

12. Strony umowy – Sprzedawca i Klient.

13. Towar – produkt znajdujący się w ofercie Sklepu internetowego.

14. Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

15. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U. z 2014 r. , poz. 827).

16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. , poz. 1422).

17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość Towaru wybranego z oferty Sklepu, całkowity koszt z obowiązkiem zapłaty, dane do wysyłki, dane do faktury VAT, sposób jego dostarczenia, złożone Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego zgodnie z Regulaminem.

§3 Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Korzystanie ze Sklepu internetowego tj. zapoznanie się z jego ofertą, założenie Konta, złożenie Zamówienia, zapisanie się na Newsletter jest możliwe wtedy, gdy zostaną spełnione następujące minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu:

a) smartphone lub tablet z systemem Android lub iOS komputer; komputer stacjonarny lub laptop z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP lub nowszy lub Ubuntu lub MacOS.

b) minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli,

c) podłączenie do sieci Internet,

d) jedna z przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Edge, Chromium, Chrome, Opera, Safari lub kompatybilne.

e) posiadanie konta emaila.

3. W celu skorzystania ze Sklepu za pośrednictwem strony internetowej Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

§4 Usługi dostępne w Sklepie internetowym

1.W Sklepie internetowym Klient może założyć Konto, złożyć Zamówienie korzystając z formularza oraz zapisać się na Newsletter .

2. W celu założenia Konta Klient zapoznaje się z Regulaminem, wypełnia formularz rejestracyjny. Podaje w nim : login, hasło, adres swojej poczty elektronicznej oraz akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „ Zarejestruj swoje Konto”. Na podany w formularzu rejestracji adres e-mail Sklep wyśle wiadomość : „ Pomyślnie zarejestrowałeś Konto w naszym Sklepie”. W momencie otrzymania tej wiadomości konto Klienta zostaje zarejestrowane na czas nieokreślony.

5. Klient może zrezygnować z Konta w każdym czasie informując o tym Sprzedawcę na piśmie.

6. Złożenie Zamówienia za pomocą formularza jest możliwe, wtedy gdy Klient doda pierwszy wybrany Towar do elektronicznego Koszyka, wybierze formę płatności, sposób dostawy, poda swoje dane osobowe/dane firmy, naciśnie przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

7. Newsletter - jest bezpłatną informacją handlową w formie elektronicznej przesyłaną Usługobiorcy po wcześniejszym wyrażeniu zgody na jej otrzymywanie. Dotyczy ona nowych towarów w ofercie Sklepu, promocji oraz wydarzeń handlowych.

8. W celu otrzymania Newslettera należy:

a) posiadać dostęp do Internetu oraz aktywny adres elektroniczny,

b) wejść na stronę główną Sklepu internetowego,

c) złożyć zamówienie na stronie internetowej Sklepu,

d) podać w formularzu zamówienia adres e- mail oraz wyrażić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w formie Newslettera, zaznaczając w formularzu odpowiednie okienko tzw. checkbox,

e) aktywować przycisk „Zapisz się”,

f) aktywować link przesłany przez Sklep internetowy na podany adres e- mail (wiadomość automatyczna).

9. Z chwilą aktywowania linku pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony o świadczenie bezpłatnej usługi elektronicznej Newsletter.

10. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newsletter bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

§5. Cena Towaru

1. Cena wybranego Towaru wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT (z podaniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Cena Towaru jest wiążąca dla Klienta i Sprzedawcy w chwili złożenia Zamówienia oraz nie zawiera kosztów wysyłki.

3. Koszty wysyłki zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru oraz od wartości Zamówienia.

4. O cenie Towaru i o kosztach dostawy Klient zostaje poinformowany w czasie składania Zamówienia.

§6 Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy

1. Informacje o Towarze dostępnym w Sklepie internetowym stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego.

2. Zamówienie złożone przez Klienta jest akceptacją oferty Sprzedawcy.

3. Zamówienia za pomocą formularza zamówienia można składać przez stronę internetową Sklepu dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu w ciągu całego roku kalendarzowego.

4. Do każdego Zamówienia Sklep wystawia Fakturę VAT bez podpisu odbiorcy.

5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

6. W celu złożenia Zamówienia należy wejść na jego stronę internetową Sklepu i wybrać dany Towar z jego oferty, następnie dodać go do Koszyka, który jest umieszczony przy opisie Towaru.

7. Z chwilą dodania pierwszego Towaru do Koszyka, Klient korzysta z formularza zamówienia, następnie wpisuje : jakie Towary zostały zakupione i ile sztuk każdego z nich, wybiera formę płatności i sposób dostawy, a także swoje imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. Klient Sklepu nie będący Konsumentem wpisuje w formularzu zamówienia zamiast wymaganych danych osobowych nazwę i adres swojej firmy oraz nadany numer NIP.

8. W czasie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość jego modyfikacji. W tym celu należy kierować się informacjami oraz komunikatami dostępnymi na stronie.

9. Po podaniu przez Klienta wymaganych informacji wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Będzie ono zawierało:

a) nazwę zamówionego Towaru

b) cenę Towaru z podatkiem VAT,

c) koszt dostawy Towaru,

d) wybraną metodę płatności,

e) wybrany sposób dostawy,

f) czas dostawy,

g) dane do wysyłki,

h) dane do faktury VAT.

10. W celu wysłania Zamówienia należy dokonać akceptacji Regulaminu, podać dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe, oraz nacisnąć przycisk ”Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

11. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży zgodnej z treścią Regulaminu.

12. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość mailową „Twoje zamówienie nr ....” , która w swojej treści zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

13. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia przez system informatyczny Sklepu internetowego. Do Klienta zostaje wygenerowane automatycznie potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.

§7 Realizacja Zamówienia

1. Zamówienia w Sklepie internetowym , realizowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15.

2. Zamówienia złożone do godz. 9 Sklep postara się zrealizować tego samego dnia.

3. Na czas oczekiwania na przesyłkę składa się czas realizacji zamówienia (skompletowanie produktów do zamówienia) oraz przewidywany czas dostawy (w zależności od wybranej formy).

§8 Sposoby płatności

1.Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za zamówione Towary:

a) gotówką w dniu odbioru Towaru w siedzibie Sprzedawcy lub u kuriera,

b) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 92 1160 2202 0000 0001 5466 7200 prowadzony przez Bank Millenium S.A. z zaznaczeniem w tytule wpłaty numeru zamówienia,

c) za pomocą płatności online Tpay (podstawowa bramka płatności obsługująca przelewy online, blika, karty kredytowe)

§9 Dostawa Towaru

1.Dostawa zamówionego Towaru odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod adres wskazany w Zamówieniu.

2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost, DPD

3. Towar można odebrać osobiście w siedzibie Sklepu : ul. Poprzeczna 17 05-083 Wierzbin w dni robocze w godz. 08:00 – 16:30.

4. Towar wysyłany jest w terminie do 14 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

5. Koszt dostawy Towaru wynosi:

a) przesyłką kurierską 15,00 zł netto,

4. Czas dostawy Towaru zależy od wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy:

10 Reklamacja z tytułu rękojmi

1. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Konsumenta zgłoszonej do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa.

2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru (art. 556 – 561 K.c.).

3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (art. 556[1] K.c.).

4. Wada prawna polega na odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedana rzecz stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (art. 556[3] K.c.).

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru i jednego 1 roku od daty stwierdzenia wady.

6. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie (art. 563 K.c.).

7. Reklamacje z tytułu rękojmi należy kierować:

- emailem lub pisemnie na adres Sprzedawcy : ul. Poprzeczna 17, 05-083 Wierzbin.

- Przykładowy Formularz reklamacyjny dostępny jest na końcu regulaminu.

9. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

  1. oznaczenie Konsumenta tj. jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres elektroniczny (jeżeli jest),

  2. w przypadku przedsiębiorców - nazwę i adres firmy, adres mailowy oraz dane osoby upoważnionej do kontaktu,

  3. nazwę Towaru, datę wystąpienia wady oraz jej opis,

  4. żądanie Klienta,

  5. dowód dokumentujący zakup Towaru (jakikolwiek)

9. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, wtedy Klient może:

a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo
b) żądać usunięcia wady,

c) złożyć oświadczenie o obniżenia ceny, która powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostają do wartości rzeczy bez wady albo

d) odstąpić od umowy, gdy wada ma charakter istotny,

10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna (art. 560 par. 4 K.c.).

11. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w Umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.

12. Sprzedawca jest obowiązany na swój koszt wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

13. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

14. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania oraz zawiadomi na piśmie składającego reklamację o sposobie jej rozpatrzenia.

15. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.

§11 Odstąpienie od umowy

1. Na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość poprzez stronę internetową Sklepu może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów.

2. Stosowne Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawiera załącznik do niniejszego regulaminu.

3. Termin odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy polegającej na przeniesieniu własności - od chwili objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

b) dla umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane osobno , partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii, lub części,

c) dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,

d) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. Konsument informuje Sklep o odstąpieniu od Umowy wysyłając formularz oświadczenia za pośrednictwem emaila lub poczty na adres: ul. Poprzeczna 17, 05-083 Wierzbin.

5. Powyższe oświadczenie należy wysłać przed upływem 14 – dniowego terminu na odstąpienie od umowy. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza na piśmie lub drogą elektroniczną na trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpienia od Umowy.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić otrzymany Towar przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do jego odbioru, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy . Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 - dniowego terminu.

7. Konsument odsyła Towar na własny koszt, chyba że przedsiębiorca zgodził się go ponieść. Do odsyłanego Towaru Konsument dołącza dokument, który potwierdza jego zakup.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, jeżeli korzysta z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech jego funkcjonowania.

9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość - uważa się ją za niezawartą.

10. Sklep zwróci Konsumentowi wartość Zamówienia nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep zwróci każde Państwa płatności lub będzie miał prawo do ich utrzymania do czasu wymiany Towaru lub dowodu jego wysłania.

11. Na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
11) zawartej w drodze aukcji publicznej,
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy dla przedsiębiorców

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń składając:

a) wniosek do wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego.

b) wniosek do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy wojewódzkich inspektoratach inspekcji handlowej.

2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne, Oznacza to, że obie strony postępowania muszą się na nie zgodzić.

3. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określony został w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

4. Stosowne wnioski można otrzymać w sekretariatach wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. Można je pobrać bezpłatnie na ich stronach internetowych : uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

5. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

6. Informacje dotyczące dostępu do procedur polubownego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz uzyskania pomocy konsumenckiej można uzyskać pod bezpłatnym numerem Infolinii Konsumenckiej: 801 440 220 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00), którą prowadzi Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

7. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną w sprawie rozstrzygnięcia powstałego sporu między nim a przedsiębiorcą korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Adresy rzeczników konsumentów są dostępne na: uokik.gov.pl/problemy.php?problem=68&wojewodztwo=0&miasto=0&x=40&y=5

Zgodnie z art. 14 ust. 1Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21. maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich konsument może skorzystać z europejskiej platformy ODR. Ułatwia ona pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii. Łącze elektroniczne do platformy ODR jest dostępne pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/. Sprzedawca udostępnia adres poczty elektronicznej kontakt@sklepmyjni.pl.

§13 Polityka Cookies

1. Sprzedawca wykorzystuje pliki Cookies.

2. Pliki Cookies (z j. ang. „ciasteczka”) są to dane informatyczne w formie niewielkich plików wysyłane przez Sklep internetowy odwiedzany przez Klienta. Są one zapisywane na jego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym tj. komputerze, tablecie, lub smartfonie .

3. Cookies zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze Sklepem. Mają na celu dostosowanie oferty do jego preferencji, tworzenie statystyk dotyczących odwiedzania Sklepu oraz dostarczanie odpowiednich reklam.

5. Klient może wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej.

§14 Postanowienia końcowe

1.Sprzedawca stosuje Kodeks dobrych praktyk. Na życzenie Klienta Sprzedawca prześle jego treść drogą elektroniczną w pliku PDF.

2.Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu lub umów sprzedaży zawartych umów między Sklepem a Konsumentami w przypadku nie dojścia do mediacji lub rozwiązania sporu w stałym polubownym sądzie konsumenckim będą rozpatrywane przez sąd powszechny według przepisów o właściwości miejscowej ogólnej albo przemiennej zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. 2014.121).

3. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez mediację lub sąd arbitrażowy albo sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 poz. 1422), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin w pliku PDF

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.03.2016 r.

Śledź nas na Facebooku